Asfalt w workach na zimno

Mieszanka QPR 2000 jest przeznaczona w inżynierii komunikacyjnej do całorocznych robót utrzymaniowych nawierzchni asfaltowych, z betonu cementowego i z kostek betonowych, do remontów cząstkowych, do usuwania skutków przekopów i deformacji nawierzchni drogowych, do utrzymania nawierzchni przejazdów kolejowych, tramwajowych, nawierzchni parkingów, do uzupełniania nawierzchni wokół studzienek ściekowych itp.